Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen Leen Bryssinckx die diensten verleent onder de naam FlowBuro, met vestigingsadres te Kronkelstraat 5A, 2470 Retie, met ondernemingsnummer 0878.188.015 (verder genaamd ‘FlowBuro’) en de cliënt worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

 

FlowBuro biedt volgende diensten aan als zelfstandig dienstverlener:

 • Welkom Flow : korte opdracht, 5u te presteren in 1 maand
 • Boost je Flow: maandelijkse ondersteuning, 5u of 10u te presteren per maand
 • Start je Flow: nieuwe online projecten

De specifieke diensten die de cliënt zal afnemen staan vermeld in de offerte. De voorwaarden aangaande deze specifieke diensten staan vermeld in bijlage en hebben in geval van conflict voorrang op deze algemene voorwaarden.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van FlowBuro www.flowburo.be, e-mailadres: leen@flowburo.be.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan FlowBuro indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang. De bepalingen van de offerte hebben ook voorrang op de bijzondere bepalingen aangaande specifieke diensten.

Voor zover de cliënt algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten.

FlowBuro behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de cliënt worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 4 april 2023 geüpdatet.

2. Offerte

Een offerte van FlowBuro is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij FlowBuro en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte.

FlowBuro heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de cliënt het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Kennelijke fouten in de offerte binden FlowBuro niet.

Indien de cliënt vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de cliënt steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met FlowBuro op het e-mailadres leen@flowburo.be. 

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk ingevolge een wijziging van de opdracht door de cliënt, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

De aanvaarding door de cliënt van de offerte is onherroepelijk.

3. Totstandkoming van de overeenkomst.

Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de cliënt. FlowBuro zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van FlowBuro.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door FlowBuro. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Door zijn aanvaarding erkent de cliënt volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

4. Verwerking van persoonsgegevens.

FlowBuro verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. FlowBuro verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke via de website van FlowBuro (www.flowburo.be) kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen. Wanneer FlowBuro persoonsgegevens zou verwerken namens de cliënt, zullen FlowBuro verwerkersvoorwaarden vermeld in bijlage 1 van toepassing worden.

De cliënt-onderneming geeft aan FlowBuro de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals in brochures voor prospects. De cliënt kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarna de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

5. Annulatie

Opdracht van bepaalde duur: bestelde opdrachten kunnen niet geannuleerd worden. Dit betekent dat de cliënt steeds de afgesproken vergoeding , alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die FlowBuro reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht dient te betalen.

In geval de cliënt bij het intekenen van maandelijkse ondersteuning niet het volledige saldo heeft opgebruikt, zal het saldo hoe dan ook vervallen bij het einde van de maand. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Wijziging van een deadline naar een datum die meer dan drie (3) maanden na de afgesproken datum valt, wordt als een annulatie beschouwd, waarbij bovenstaande annulatievoorwaarden gelden.

Een Boost je Flow is een overeenkomst van minstens drie (3) maanden en is nadien per maand opzegbaar of herneembaar. Een stopzetting of herneming van een Boost je Flow dient 14 dagen op voorhand via e-mail worden doorgegeven.

6. Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Duur/datum en plaats van uitvoering is zoals aangegeven in de offerte.

FlowBuro verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is FlowBuro volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. FlowBuro zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

FlowBuro is geen werknemer van de cliënt, maar FlowBuro zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de cliënt respecteren.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen FlowBuro en de cliënt, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen FlowBuro en de cliënt.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

7. Samenwerking met derden

FlowBuro kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de cliënt nodig is.

Wanneer FlowBuro een andere derde partij aanraadt, gaat de cliënt een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de cliënt om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de cliënt nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

8. Vertrouwelijkheid

FlowBuro respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en FlowBuro zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Wanneer FlowBuro voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de cliënt de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid verder te definiëren.

9. Medewerking van de cliënt en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht FlowBuro van de cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. FlowBuro kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de cliënt. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is FlowBuro alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de cliënt of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de cliënt voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan FlowBuro kunnen worden doorgerekend.

Indien nodig voor de uitvoering van een project voorziet cliënt in de login van een tool. Het is ook mogelijk om te werken met een tweefactor identificatie. Voor andere projecten zal FlowBuro het paswoord zelf instellen (bijvoorbeeld een online leeromgeving) en na oplevering van het project kan de cliënt het eigen paswoord kiezen.  Dit alles zoals nader bepaald door partijen.

10. Meerdere contactpersonen

Indien de cliënt meerdere contactpersonen heeft, is FlowBuro gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

11. Onmiddellijke beëindiging en overmacht

FlowBuro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

– schending door de cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen;

– belangenconflict;

– indien de cliënt FlowBuro zou verzoeken haar integriteit of aansprakelijkheid in het gedrang te brengen;

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de cliënt.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door FlowBuro worden medegedeeld.

De ontbinding van de overeenkomst brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De cliënt zal FlowBuro alsdan in ieder geval steeds de vergoeding voor de bestelde diensten betalen, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die FlowBuro reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen. De volgende situaties zullen in ieder geval als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht. FlowBuro kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of niet uitvoeren van de opdracht ingevolge deze overmachtsituaties.

12. Feedback en klachten

De cliënt zal FlowBuro tijdig de nodige feedback geven en haar onverwijld op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren. De cliënt zal de projecten van FlowBuro nauwgezet opvolgen. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

13. Intellectuele eigendom

FlowBuro zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de cliënt respecteren. De cliënt draagt dus in principe geen intellectuele eigendomsrechten over aan FlowBuro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

FlowBuro zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook teksten, tekeningen, PowerPoints en notities behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de cliënt kosten werden in rekening gebracht. Deze rechten kunnen ook aan derden toebehoren. De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Dit gebruiksrecht gaat pas in vanaf de betaling van de factuur. FlowBuro en de cliënt kunnen overeenkomen om intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de cliënt, maar dit enkel na het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst en na het bepalen van een meerprijs.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van FlowBuro kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. De cliënt kan zonder voorafgaandelijke toestemming geen foto’s, video- of audio-opnames maken van trainingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door FlowBuro ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt. De cliënt is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen. 

In geval de cliënt zelf materiaal aanreikt, zoals teksten of foto’s, of wanneer FlowBuro produceert volgens de zeer specifieke instructies van de cliënt, garandeert de cliënt dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij FlowBuro hiervoor zal vrijwaren. Ook zal de cliënt dan steeds zelf zorgen voor de nodige toelatingen en rechten.

FlowBuro behoudt zich het recht voor de naar de cliënt doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zo gevraagd geanonimiseerd. 

FlowBuro heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of haar naam en/of logo te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of ander ontwerp. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van FlowBuro of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen.

14. Betaling en facturatie

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer verplaatsingskosten, kosten voor advertisement. Indien FlowBuro dient in te staan voor opdrachten in het buitenland vallen alle kosten die onmiddellijk verband houden met de uit te voeren opdracht ten laste van de cliënt. Bij opdrachten in het buitenland of waarbij de heenreis meer dan 100 km van het kantoor van FlowBuro bedraagt, wordt in ieder geval een hotelovernachting met ontbijt aangerekend. Andere bijkomende kosten kunnen zijn vertaalkosten, kosten voor bijkomende meetings.

FlowBuro behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

De facturen van FlowBuro zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van FlowBuro vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien FlowBuro geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de cliënt.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de interestvoet bepaald door de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van het openstaande bedrag voor wat betreft cliënt.

Onverminderd het voorgaande behoudt FlowBuro zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

15. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van FlowBuro een middelenverbintenis. FlowBuro garandeert dus geenszins de effectiviteit/succes van een reclamecampagne. Dit succes hangt steeds af van diverse factoren, niet in het minst het onderwerp van de campagne zelf.

De aansprakelijkheid van FlowBuro, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen.

FlowBuro zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet, of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van FlowBuro  in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Indien FlowBuro wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van FlowBuro en een derde en/of de cliënt, zal FlowBuro ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van FlowBuro zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de cliënt.

De cliënt zal FlowBuro vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

16. Niet-afwervingsverplichting

De cliënt verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een (voormalig) werknemer of (voormalig) onderaannemer van FlowBuro af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met FlowBuro. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

17. Slotbepalingen

De cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlowBuro.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de cliënt en FlowBuro, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen FlowBuro en de cliënt. Alle geschillen tussen FlowBuro en de cliënt behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar FlowBuro haar vestigingsadres heeft.

Bijzondere voorwaarden

Welkom Flow (korte opdracht) & Boost je flow (maandelijkse ondersteuning)

 1. Socialmediamanagement

Het beheren van de socialmediakanalen van de cliënt kan onderdeel zijn van de opdracht die overeengekomen is tussen cliënt en FlowBuro. Cliënt zal zijn volledige medewerking verlenen en zal FlowBuro toegang verlenen tot alle (digitale) plaatsen, (software)systemen en socialmediakanalen van cliënt zodat FlowBuro de opdracht uit kan voeren.

In de offerte wordt de omvang van het social media beheer afgesproken.

Het behalen van eventueel geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van externe factoren zoals het algoritme van social media kanalen, richtlijnen en beleid van social media kanalen en surfgedrag van mensen. FlowBuro kan daarom het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers en views niet garanderen.

De cliënt is verantwoordelijk voor het eigen handelen, bv. eigen aanpassingen.

FlowBuro heeft het recht om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, posts naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van cliënt te wijzigen.

Cliënt is zelf verantwoordelijk om regelmatig een back-up te maken van de content.

2. Copywriting

De cliënt zal de aangeleverde teksten steeds nalezen op inhoud en schrijfwijze (grammatica, schrijffouten) alvorens hiervan gebruik te maken voor publicatie of drukwerk.

In de prijs zit steeds 1 revisieronde verwerkt.

3. Algemene administratie

Onder algemene administratie kan vallen: opstellen of uitwerken e-books, presentaties, bundels.

Er wordt gewerkt in programma’s als Word of Canva, andere programma’s zullen door de cliënt worden aangekocht.

Er wordt op voorhand afgesproken via welk kanaal documenten worden uitgewisseld.

4. SEO

De werkzaamheden die FlowBuro in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan uit: content voorzien, Linkbuilding, User Experience, aanpassen content (tekst en mediabestanden) van WordPress sites ifv onderzoek. Dit alles zoals eventueel nader bepaald in de offerte of overeengekomen met de cliënt.

De zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in België en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines of andere territoria.

Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken.

5. Hashtag (#) research

FlowBuro maakt gebruik van externe tools om hasthags te zoeken ifv de cliënt.

De hashtags worden doorgegeven aan de cliënt of door FlowBuro gebruikt om posts op sociale media in te plannen.

6. Adviesverlening omtrent gebruik van tools

Diensten die FlowBuro kan leveren in het kader van e-mailmarketing:

 • Analyse van huidige e-mailtool
 • Vergelijking en advies met betrekking tot andere tools
 • Opmaken templates
 • Ontwerpen en/of instellen funnel
 • Verhuis van e-mailcontacten naar nieuwe tool en/of lijsten/segmenten
 • Implementatie van formulieren en/of landingspagina’s in WordPress website

De cliënt dient er steeds voor te zorgen dat de  e-mailadressen op wettelijke wijze verkregen zijn.

Diensten die FlowBuro kan leveren in het kader van het opzetten van betaalsystemen:

 • Advies over tools
 • Klantaccount finaliseren
 • Producten aanmaken in betaalsysteem en linken met website/webshop/sociale media/e-mailmarketing

Voor wat betreft de online leeromgeving

 • Advies in tools
 • Opzetten ervan
 • Invullen van cursus en lesmateriaal

FlowBuro biedt aan de cliënt een adviesverlenende service aan en ondersteunt de cliënt in zijn zoektocht omtrent -te gebruiken tools met een focus op het operationele element bv. connectie met andere tools. FlowBuro geeft hierbij duiding aan de cliënt maar het nemen van de beslissing omtrent de te gebruiken tool én type abonnement valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de cliënt. De cliënt gaat het abonnement rechtstreeks met de provider aan. Bijgevolg vrijwaart de cliënt FlowBuro van iedere aanspraak in verband met de genomen beslissing ter zake. Advies is steeds geldig op het moment van het geven van het advies aangezien technische tools continue veranderen. Na het afsluiten van het abonnement met de provider kan FlowBuro de cliënt bijstaan bij het vervolledigen van het account en andere administratieve werkzaamheden dienaangaande, dit zoals nader overeengekomen tussen partijen.

7. Facturatieregeling

Prestaties worden afgerekend op het einde van elke maand, volgens offerte. De cliënt kan het saldo gedurende de maand opvolgen en uiteraard te allen tijde opvragen. Deze communicatie gebeurt via mail.

Bijkomende losse uren bovenop de offerte zijn onderling af te spreken en enkel mogelijk voor bestaande klanten bij FlowBuro. Deze komen op 60€ per uur, excl. BTW.

START JE FLOW (nieuwe online projecten)

8. Websites en webshops

Indien is overeengekomen dat FlowBuro voor cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties DNS België vzw die over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen beslist. De cliënt aanvaardt de voorwaarden van de officiële domeinnaam registratieinstantie DNS België vzw (KBO nummer BE0466.158.640) welke te raadplegen zijn op https://www.dnsbelgium.be. FlowBuro vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. FlowBuro kiest hiervoor zelf haar partner.

Domeinnamen worden standaard geregistreerd op naam van de cliënt, tenzij partijen anders overeenkomst. FlowBuro wordt wel een technische bevoegdheid aangemeten (technisch contact). Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Cliënt vrijwaart FlowBuro tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Bij de ontwikkeling van websites/webshops met een CMS (Content Management Systeem) wordt aan de cliënt toegang verleent via een persoonlijk login. Hiermee kan de cliënt zelf inhoud beheren, blogposts toevoegen, foto’s wijzigen etc. zoals nader bepaald door FlowBuro.

De technische broncode van de website valt onder het intellectuele eigendom van FlowBuro en is niet overdraagbaar, tenzij er specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten gemaakt werden.

Mocht de samenwerking met FlowBuro beëindigd worden, kan het zijn dat bepaalde betalende plugins ook vervallen.

Tenzij anders vermeld, worden hostingdiensten aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij de hostingovereenkomst wordt opgezegd zoals hierna bepaald. Wanneer de cliënt alsnog op een ander moment wenst over te stappen, wordt in ieder geval geen pro rata deel van de prijs voor deze hostingdiensten terugbetaald.

Mits tijdige betaling door de cliënt van de hosting- en domeinvergoeding, zorgt FlowBuro voor de verlenging van de hosting- en domeinnaamovereenkomst. Bij niet of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden betaalbaar. Heractivatie, indien technisch mogelijk, kan na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.

De cliënt kan de hosting- en domeinnaamovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen uiterlijk drie (3) maanden vóór de verjaardag van de hosting- en domeinnaam-overeenkomst. Bij laattijdige opzeg zal de cliënt de gehele hosting- en domeinnaamvergoeding voor de nieuw ingegane periode verschuldigd zijn.

Bij het einde van de hostingovereenkomst zal FlowBuro alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden, mits betaling van een eenmalige forfaitaire vergoeding van 75€ excl. BTW, ter beschikking stellen van de cliënt, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of comptabiliteit, gedurende een periode van één (1) maand volgend op het einde van de hostingovereenkomst. Indien de cliënt de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft FlowBuro geen verplichtingen meer hieromtrent.

Onderhoudswerken, zoals het doorvoeren van updates, worden verricht in regie. Enkel en alleen de provider van de updates kan verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de updates. Ingevolge het doorvoeren van updates is het mogelijk dat er extra wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan de website. Deze noodzakelijke wijzigingen zijn eveneens betalend in regie.

De cliënt is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften worden nageleefd. De cliënt vrijwaart FlowBuro tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik, rekening houdende desgevallend met de specificaties, documentatie en instructies gegeven door FlowBuro.

In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft FlowBuro het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de cliënt redelijkerwijze de ongegrondheid van de aanmaning of vordering kan aantonen, zonder dat FlowBuro aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het sluiten van de website.

FlowBuro is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde acties van derden. Noteer dat alles wat op internet komt door derden kan gevat worden.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de cliënt verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn hosting-account.

‘Down time’ is een onderbreking van het server-netwerk van FlowBuro met algehele onbereikbaarheid van haar diensten, zoals websites, webshops, e-mail en domeinen tot gevolg. Indien de cliënt down time constateert, dient de cliënt  zo spoedig mogelijk contact op te nemen met FlowBuro. FlowBuro zal de cliënt zo goed mogelijk over de down time te informeren en de down time zo snel mogelijk te beëindigen.

 

Facturatie: De projectprijs wordt aangegeven in de offerte. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt een voorschot van 25% van de opgegeven projectprijs gefactureerd. Het overige deel wordt bij het afsluiten van het project gefactureerd.

Nadere toelichting omtrent materialen afgeleverd door de cliënt

Het is mogelijk dat de cliënt zelf materialen aanreikt voor advertisement, ter plaatsing op dienst nieuwe website etc.

De cliënt zal FlowBuro de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen ter beschikking stellen met inachtneming van de door FlowBuro gegeven aanwijzingen, specificaties en hoeveelheden.

De afgesproken termijnen zijn bindend voor de cliënt. Bij het niet naleven van deze termijnen is het mogelijk dat ook prestaties van FlowBuro worden opgeschort aangezien deze intussen bijvoorbeeld een ander project is opgestart. Zodoende kan de eventueel afgesproken aflevertermijn mogelijks opschuiven. Partijen zullen dienaangaande te goeder trouw handelen.

Bij gebreke van het tijdig en / of correct aanleveren van de materialen, staat het FlowBuro in ieder geval ook vrij:

 • materialen niet te plaatsen in eventueel voorziene digitale reclameruimtes;
 • slechts een deel van de digitale reclameruimtes te voorzien van de reclamemiddelen;
 • materialen aan te passen op kosten van de cliënt.

Na het afsluiten van een campagne is FlowBuro gerechtigd de materialen te vernietigen, dan wel nog enige periode op te slaan (max. 1 jaar na het afsluiten van de opdracht). FlowBuro neemt de passende maatregelen voor een veilige bewaring van de materialen.

De cliënt dient te garanderen dat de materialen:

 • niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde, de wet, een (plaatselijk geldend) overheidsvoorschrift, rechten van derden, of beleid / richtlijnen / andere criteria (van de licentiegever);
 • niet als aanstootgevend, confronterend of schokkend ervaren zullen worden;

Op FlowBuro rust geen enkele verplichting om de materialen na ontvangst te toetsen en de cliënt te waarschuwen. Niettemin heeft FlowBuro te allen tijde het recht het plaatsen van materialen op reclameruimtes te weigeren indien zich één van de hiervoor bedoelde omstandigheden voordoet.

De cliënt blijft in ieder geval steeds verplicht de overeengekomen prijs te voldoen.

FlowBuro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aspecten van de materialen aan te passen omwille van technische redenen.

Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde bestanden.